Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV
Zobrazit aktuální informace
Zobrazit novinky

Úvodní stránka

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka.

Základní škola se nachází v centru obce. Jsme neúplnou školou rodinného typu, kterou ve školním roce 2022/2023 navštěvuje 72 žáků v pěti ročnících. Součástí základní školy je školní družina, školní jídelna – výdejna. Mateřská škola má vlastní odloučené pracoviště na ulici Kalinová se školní jídelnou – výdejnou.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život. Ve vyučování používáme takové metody a formy práce, abychom rozvíjeli osobnost každého žáka. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování. Učíme žáky odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.

Škola zajišťuje kvalitní výuku všem žákům, proto se intenzivně věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných. Pedagogové mají zkušenost s integrací žáků a se spoluprací s asistenty pedagoga. Výuku obohacujeme využíváním moderních technologií. Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory. Nezapomínáme ani na sociální soužití našich žáků a pedagogů, proto pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, projektové dny, kulturní i společenské akce pro rodiče i veřejnost, zapojujeme se do charitativních sbírek, dlouhodobě spolupracujeme se Zoo Ostrava, každoročně přispíváme na adopci zvířete – v současnosti podporujeme želvu chrámovou.

Každý rok připravujeme pro žáky atraktivní nabídku zájmových kroužků. V odpoledních hodinách probíhá ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje Základní umělecké školy v Ostravě.

Součástí školního areálu je sportovní hřiště, které v hojné míře využíváme za příznivého počasí o velkých přestávkách, v hodinách tělesné výchovy a odpoledne v rámci školní družiny. Hřiště slouží dětem i v jejich volném čase. Provoz hřiště je zajištěn z dotace Statutárního města Ostravy.

Naše škola plně respektuje individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a osobní tempo. Naším cílem je položit u dětí pevné základy pro jejich vzdělání, být jim průvodci na zajímavé a inspirující cestě poznáním.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy