Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
Zobrazit aktuální informace
Zobrazit novinky

Úvodní stránka

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Ostrava – Lhotka.

Základní škola se nachází v centru obce. Jsme neúplnou školou rodinného typu, kterou ve školním roce 2021/2022 navštěvuje 72 žáků v pěti ročnících. Součástí základní školy je školní družina, školní jídelna – výdejna. Mateřská škola má vlastní odloučené pracoviště na ulici Kalinová se školní jídelnou – výdejnou.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život. Ve vyučování používáme takové metody a formy práce, abychom rozvíjeli osobnost každého žáka. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování. Učíme žáky odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.

Škola zajišťuje kvalitní výuku všem žákům, proto se intenzivně věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných. Pedagogové mají zkušenost s integrací žáků a se spoluprací s asistenty pedagoga. Výuku obohacujeme využíváním moderních technologií. Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory. Nezapomínáme ani na sociální soužití našich žáků a pedagogů, proto pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, projektové dny, kulturní i společenské akce pro rodiče i veřejnost, zapojujeme se do charitativních sbírek, dlouhodobě spolupracujeme se Zoo Ostrava, každoročně přispíváme na adopci zvířete – v současnosti podporujeme želvu chrámovou.

Každý rok připravujeme pro žáky atraktivní nabídku zájmových kroužků. V odpoledních hodinách probíhá ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje Základní umělecké školy v Ostravě.

Součástí školního areálu je sportovní hřiště, které v hojné míře využíváme za příznivého počasí o velkých přestávkách, v hodinách tělesné výchovy a odpoledne v rámci školní družiny. Hřiště slouží dětem i v jejich volném čase. Provoz hřiště je zajištěn z dotace Statutárního města Ostravy.

Naše škola plně respektuje individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a osobní tempo. Naším cílem je položit u dětí pevné základy pro jejich vzdělání, být jim průvodci na zajímavé a inspirující cestě poznáním.

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy