Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV
Zobrazit aktuální informace

Úvodní stránka

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Ostrava - Lhotka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka.

Právní subjekt tvoří neúplná základní škola (se školní družinou a školní jídelnou – výdejnou) se sídlem Ostrava - Lhotka, Těsnohlídkova 99 a mateřská škola (se školní jídelnou – výdejnou) na pracovišti Kalinová 295.

Škola se nachází v centrální části městského obvodu. Ve školním roce 2022/2023 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, která přispěla ke zkvalitnění nejen výukových, ale i volnočasových a stravovacích prostorů.

V naší základní škole vzděláváme žáky od prvního do pátého ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život.

Ve vyučování používáme takové metody a formy práce, abychom rozvíjeli osobnost každého žáka. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování. Učíme žáky odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Chceme budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.

Škola zajišťuje kvalitní výuku všem žákům, intenzivně se věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, snažíme se rozvíjet talent dětí nadaných. Pedagogové mají zkušenost s integrací žáků a se spoluprací s asistenty pedagoga. Výuku obohacujeme využíváním moderních technologií. Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. V rámci rozvoje digitální kompetence mají žáci k dispozici notebooky i tablety s výukovými programy, které využívají napříč ročníky.

Nezapomínáme ani na sociální soužití našich žáků a pedagogů, proto pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, projektové dny, kulturní i společenské akce pro rodiče i veřejnost, zapojujeme se do charitativních sbírek, dlouhodobě spolupracujeme se Zoo Ostrava, každoročně přispíváme na adopci zvířete – v současnosti podporujeme želvu ostruhatou.

Každý rok připravujeme pro žáky atraktivní nabídku zájmových kroužků. V odpoledních hodinách probíhá ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje Základní umělecké školy v Ostravě.

Součástí školního areálu je sportovní hřiště, které v hojné míře využíváme za příznivého počasí o velkých přestávkách, v hodinách tělesné výchovy a odpoledne v rámci školní družiny. Hřiště slouží dětem i v jejich volném čase. Provoz hřiště je zajištěn z dotace Statutárního města Ostravy.

Naše škola plně respektuje individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a osobní tempo. Naším cílem je položit u dětí pevné základy pro jejich vzdělání, být jim průvodci na zajímavé a inspirující cestě poznáním.

 

 

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy