Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Aktuální informace

Hygienická a organizační opatření MŠ

(Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19)

 • Zahájení školního roku v běžném režimu, bez plošných epidemiologických opatření

 • Při vstupu do MŠ použijí rodiče dezinfekci na ruce

 • Dítě si při vstupu do třídy důkladně umyje ruce

 • Do MŠ mají ZÁKÁZÁN VSTUP DĚTI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, nachlazení, zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolesti v krku, bolesti hlavy, průjem, ztráta chuti k jídlu.

 • Jestliže dítě trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.

 • Minimalizujte při předávání a vyzvedávání dětí Váš pohyb v budově MŠ
 • V případě konkrétních mimořádných situací, spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená pro dané území KHS nebo plošné MZ ČR. Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

 • Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). MŠ bude telefonicky informovat zákonné zástupce dítěte a ti dítě neprodleně z MŠ vyzvednou. Zákonný zástupce dítěte telefonicky kontaktuje lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Při výskytu onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy, škola neprodleně informuje dle pokynů KHS o případných úpravách způsobů vzdělávání zákonné zástupce a svého zřizovatele. Předškolní děti mají povinnost se distančně vzdělávat.

 • Zákonný zástupce při nástupu dítěte do MŠ AKTUALIZUJE telefonní kontakty v Evidenčním listu dítěte a Zmocnění k odvádění dítěte

 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o zvýšené potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 • Časté větrání místností

 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekce, čistících a dezinfekčních prostředků, bezkontaktním teploměrem

 
Poslední změna: 02.09.2020 - 10:12 Zpět

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy