Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Organizace mateřské školy

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hodin. Od 8:30h je uzavřena branka MŠ. Docházka předškolních dětí je upřesněna ve Školním řádu MŠ Ostrava-Lhotka. Pokud rodiče potřebují přivést dítě později, domluví se den předem s učitelkou. V případě pozdějšího příchodu použijte videotelefon na vstupní brance MŠ. Dítě zákonný zástupce nebo pověřená osoba musí vyzvednout a neprodleně opustit budovu a školní zahradu MŠ nejpozději do 16:45h, kdy končí provozní doba mateřské školy!

2. Rodiče nebo jejich zástupce vždy předává dítě učitelce ve třídě! Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci!!

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte.

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, dítě nemůže být přijato do MŠ bez uhrazení stravného.

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas školné, do 15. dne v měsíci.

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo s vedoucí učitelkou MŠ (po předchozí domluvě).

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte tehdy:

  • když dítě nedochází do MŠ bez omluvy déle než 14 dnů
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ (nedodržováním provozní doby, porušováním Školního řádu MŠ) a jednání s ním je bezúspěšné.
  • v průběhu zkušební doby nebo i dále, na základě posouzení a vyjádření odborníků SPC a lékaře.

Uvedené informace jsou upřesněny ve Školním řádu mateřské školy. ​​​​​​​​​​​​​​

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy