Kontakty
Základní škola 777 077 315
Mateřská škola 739 492 582
MAP ORP Ostrava III NPO OP VVV

Organizace mateřské školy

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hodin. Od 8:30h je uzamčena branka MŠ, v případě pozdějšího příchodu použijte uvedená telefonní čísla na schránce MŠ. Docházka předškolních dětí je upřesněna v Školním řádu MŠ Ostrava-Lhotka. Pokud rodiče potřebují přivést dítě později, mohou napsat na e-mail zprávu nebo se domluvit den předem s paní učitelkou. Dítě zákonný zástupce nebo pověřená osoba musí vyzvednout nejpozději do 16:45h, kdy končí provozní doba mateřské školy!

2. Rodiče nebo jejich zástupce vždy předávají dítě paní učitelce ve třídě! Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi zmocněné osoby. Zmocnění osob je částí Evidenčního listu dítěte. Neuvedeným osobám paní učitelka dítě nepředá!

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Paní učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci!! Zákonný zástupce je povinen, při telefonickém oznámení o nemoci dítěte, dítě co nejdříve vyzvednout z mateřské školy. Rodiče musí ráno, při předávání informovat paní učitelku o potížích dítěte doma, které by mohly mít vliv na pobyt dítěte v MŠ.

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ a dítě ponechat doma po dobu nezbytně nutnou.

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte.

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, dítě nemůže být přijato do MŠ bez uhrazení stravného.

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas úplatu za předškolní vzdělávání, do 15. dne v měsíci.

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ.

12. Rodiče mají právo na konzultaci s třídní učitelkou nebo s vedoucí učitelkou MŠ (po předchozí domluvě).

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte tehdy:

 

  • když dítě nedochází do MŠ bez omluvy déle než 14 dnů
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ (nedodržováním provozní doby, porušováním Školního řádu MŠ) a jednání s ním je bezúspěšné.
  • v průběhu zkušební doby nebo i dále, na základě posouzení a vyjádření odborníků SPC a lékaře.

Uvedené informace jsou upřesněny v Školním řádu mateřské školy. ​​​​​​​

Škola rodinného typu

Všichni se tu navzájem známe a lépe se nám spolupracuje

Individuální přístup

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně

Moderní vybavení

Interaktivní tabule, notebooky, interaktivní výukové programy